کميسيون ها و کارگروه ها

فهرست کارگروههاي تخصصي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل

  1. کارگروه انرژي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل
  2. کارگروه ميراث فرهنگي ، صنايع دستي وگردشگري اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل
  3. کارگروه  توسعه صادرات غير نفتي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل
  4. کارگروه معدن وصنايع معدني اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل
  5. کارگروه دارو،تجهيزات پزشکي ومواد بيولوژيک اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل
  6. کارگروه ورزش و فرهنگ وهنر اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل
  7. کارگروه صنايع غذايي و کشاورزي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل
  8. کارگروه حمل و نقل و لجستيک اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل